سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدحسین مردانی نوکنده – دکترای فلسفه، مدرس دانشگاه گلستان

چکیده:

اسلام خواستار پرورش انسان و جامعه ای تکامل یافته است ،تکامل مورد نظراسلام در زمینه سرمایه های مادی همان پیشرفت اقتصادی است ،که انسان و جامعه سالم در مسیر آن قرار دارند،که با تولید تحققمی یابد.در این مقاله جایگاه تولید ملی جهت الگو برداری از آن نشان داده شده و بیان شده است که چگونه دین اسلام ،علاوه بر تأکید و اصرار بر پیشرفت اقتصادی، نشان می دهدکه منشاء پیدایش و بازسازیتوسعه سالم و همه جانبه، سازگار با سایر ابعاد آن مانند توسعه فرهنگی، سیاسی ،اجتماعی و … را عدالت می داند .اسلام به دنبال آباد کردن دنیا و تمکن بخشیدن به امت اسلامی است و محل به بار آمدن نعمت هامعرفی شده است .لازمه چنین هدفی تولید و توسعه اقتصادی می باشد . ضمن این که ما در پی آنیم که با بررسی و تبیین الگوی اقتصادی در دین اسلام با محوریت تولید به مدلی جهت الگوی اسلامی _ایرانیپیشرفت در قلمرو اقتصاد دست یابیم .هدف این نوشتارچگونگی وصول به پیشرفت اقتصادی با رویکرد اسلامی-ایرانی می باشد با محوریت تولید وحمایت از کار می باشد.روش تحقیق کتابخانه ای با بهره گیریازنتایج پژوهش های صورت گرفته درکشور می باشد.سوال اصلی این مقاله چگونگی دست یابی به پیشرفت اقتصادی با رویکرد اسلامی –ایرانی برمحوریت کار وتولیدمی باشد؟نتیجتا آن که در رویکرد اسلامی، رشد و پیشرفت در زمینه سرمایه های مادی همان توسعه اقتصادی برمحور تولید است، که جدیت و تلاش در آن پویایی و استحکام جامعه را به همراه دارد