سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهتاب پیشه ور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، ایران، تهران، دانشگاه علم و صنعت
علی اله وردی – دانشیار مهندسی شیمی، ایران، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکد
فرزانه ناظمی حسنعلی ده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، ایران، تهران، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

مهمترین خاصیت محصولات پایهی سیمان استحکام مکانیکی یا مقاومت فشاری آنها می باشد . تاکنون بشر روشهای مختلفی را به منظور افزایش مقاومت فشاری محصولات سیمانی به کار برده است اما مطالعات اندکیبر روی اعمال همزمان این روشها انجام شده است. در این مطالعهی آزمایشگاهی به بررسی همزمان روشهای موثر بر افزایش استحکام مکانیکی ملات سیمان پرتلند شامل افزایش نرمی سیمان، کاهش آب مصرفی بهکمک فوقروانکننده، کاربرد عوامل بهبود دهندهی کیفیت و استفاده از خاصیت پوز ولانی دودهی سیلیس پرداخته شده است. با کاربرد همزمان روشهای ذکر شده، مقاومت های فشاری ۳۷ و ۲۸ روزهی آزمونه یشاهد به ترتیب از مقادیر ۱۶ ۳۰ ۴۸ مگاپاسکال به میزان۳۵۵/۶% و۱۹۵/۶% و۱۴۵/۶% افزایش یافته و به مقادیر ۷۲/۹و۸۸/۷و۱۱۷/۹ مگاپاسکال رسیده است. پس از ۳ روز عمل آوری بالاترین مقاومت فشاری مربوط به آزمونهی حاوی ۱۸ % دودهی سیلیس و با گذشت زمان پس از ۷ و ۲۸ روز مربوط به آزمونه ی حاوی ۲۲دودهی سیلیس میباشد.