سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فروه السادات حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی، دانشگاه الزهرا، تهران
سیده زهرا موسوی نژاد – ۲عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا، تهران
جمشید فولادی – ۲عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا، تهران

چکیده:

تثبیت سلول کامل شامل استقرار سلول دست نخورده و محدود‌کردن فیزیکی آن در ناحیه ویژه ای از فضا با حفظ فعالیت کاتالیتیکی آن است که امکان استفاده مجدد از آن ها را فراهم می آورد. در حقیقت این تکنیک انجام پیوسته و سریع فرایندهای زیستی را ممکن می سازد. همچنین بازده تولید و کیفیت محصول بهبود می یابد و بازیافت ساده تر آن امکانپذیر می گردد. سلول‌های زنده تثبیت شده ساکن، به عنوان بیوکاتالیزورهای کنترل شده، قادر به انجام واکنش های آنزیمی تک مرحله ای و فرایندهای تخمیری پیوسته می باشند. در این بررسی سلول های اشریشیاکلی در انتهای فاز رشد لگاریتمی در هیدروژل آلژینات کلسیم تثبیت شدند و در واکنش تولید تریپتوفان با دخالت پیش سازهای سرین و ایندول مورد استفاده قرار گرفتند. این واکنش تولید در ۹ سیکل متوالی پیگیری شد و نتایج نشان دادند سلول های E.coli تثبیت شده در آلژینات، قادر به تولید اسیدآمینه تریپتوفان هستند. همچنین استفاده از ملاس، محصول جانبی صنعت کشاورزی، در رشد سلول های میکروبی و نیز به عنوان منبعی از اسیدآمینه سرین و کوآنزیم پیریدوکسال فسفات در تولید اسیدآمینه تریپتوفان سبب کاهش در هزینه تولید این ترکیب باارزش و تولید مقرون به صرفه آن شده است.