سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد سرحدی – عضو هیات علمی تحقیقات خاک و آب منطقه جیرفت و کهنوج
مهری شریف – کارشناس ارشد تحقیقات خاک و آب منطقه جیرفت و کهنوج

چکیده:

فسفر یکی از عناصر غذایی ضروری برای رشد گیاهان به حساب می آید. این عنصر نقش مهمی در ذخیره و انتقال انرژی دارد و کمبود آن باعث کاهش عملکرد می گردد. مصرف مداوم کودهای فسفره سبب افزایش غلظت فسفر در خاک شده و این باعث بروز مسمومیت فسفر و کاهش غلظت عناصر روی و آهن در گیاه میگردد. در منطقه جیرفت و کهنوجبخش وسیعی از خاکهای تحت کشت هندوانه و خیار سبز دارای بافت سبک میباشند و کشاورزان هر ساله اقدام به مصرف مقدار قابل توجهی از کودهای فسفره مینمایند که این امر موجب کاهش کمی و کیفی محصول تولیدی میگردد، لذا مصرف این کود بایستی براساس نتایج آزمون خاک و برخی از خصوصیات خاک از جمله بافت خاک باشد. این تحقیق با کاربرد سطوح ۰،۳،۲،۳،۲۳۳،۲۳۳،۳ کیلوگرم کود سوپرفسفات تریپل در هکتار جهت بررسی تأثیر مقادیر مختلف فسفر بر کمیت و کیفیت محصول خیار در اراضی با بافت سبک و متوسط صورت گرفت. در سال اول نتایج نشان داد که در هر دو خاک به علت مقادیر کم فسفر قابل استفاده خاک با مصرف تا سطح ۲،۳ کیلوگرم کود سوپرفسفات تریپل در هکتار عملکرد محصول افزایش و در سطوح بالاتر کاهش یافت و در سال دوم آزمایش بیشترین میزان عملکرد مربوط به سطح ۲۳۳ کیلوگرم کود در هکتار بود و در سطوح بالاتر کاهش یافت. به طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد مصرف بی رویه کودهای فسفره در خاک های سبک نه تنها سبب افزایش عملکرد محصولات جالیزی نشد بلکه غلظت آهن و روی در این محصولات را که برای سلامتی مصرف کننده مهم می باشند کاهش چشمگیری داد