سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا یوسفی روشن – دانشجوی دکترای جغرافیای طبیعی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

تولید محتوای الکترونیکی دروس ، یکی ازمهم ترین ابزارهای آموزش علوم محسوب م ی ش ود ک اف ز ایش انگیزه دربین فراگیران جغرافیای طبیعی را درپی خواهد داشت. نرم افزار اکتیو درتولی د محت و ای الکترونیک ی ازتوان بسیاربالایی برخورداراست و می تواند جایگزین کتاب های درسی گردد. زی را ای ن ن رم افزار قابلی ت تایپ، آوردن کل متن کتاب ب صورت Pdf ، نقش ها، تصاویر،انیمیشن وفیلم های مرتبط با درس را دارا م ی باشد.