سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالعلی فرزاد – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز پژوهشی ماشین های کشاورزی
عبدالله کریمی سلوکلو – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد- دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین حدادخداپرست – استاد دانشگاه فردوسی مشهد، گروه صنایع غذائی
مهدی خجسته پور – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز پژوهشی ماشین های کشاورزی

چکیده:

منداب از خانواده براسیکا، یکی از گیاهان دانه روغنی بومی ایران است که توانایی رشد در زمین های فقیر ونامناسب را دارد. در این تحقیق روغن دانه های این گیاه بعنوان ماده اولیه تولید بیودیزل مورد استفاده قرار گرفت.استرسازی آن با استفاده از الکل متانول و با کارگیری هیدروکسید پتاسیم بعنوان کاتالیزور انجام گرفت. ویژگی های بیودیزل تولید شده از روغن منداب با سوخت دیزل نوع ۲ و بیودیزل استاندارد مقایسه شد. ویژگی های بدستآمده از متیل استر منداب در اکثر موارد در بازه تعریف شده استاندارد یادشده بود. میزان گوگرد بیودیزل تولید شده بیشتر از حد استاندارد بود، ولی همین مقدار در مقایسه با گازوئیل نوع ۲ حدود ۸۲ درصد کمتر بوده است. بطورکلی نتایج حاصله حاکی از آن است که بیودیزل روغن منداب، یک منبع سوختی جایگزین مناسبی برای سوخت دیزل می تواند باشد.