سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین مسعودی – پژوهشکده کاربرد پرتوها، سازمان انرژی اتمی ایران،
محمدمهدی امراللهی –
محمدجواد امراللهی –

چکیده:

لولههای قابل انقباضحرارتی بعنوان عایق سیم و کابل ، پوششمحل اتصال سیم و کابل ، ترمیم عایق سیم و کابل ، رنگآمیزی وجلوگیری از خوردگی فلزات و ابزارالات ، جلوگیری از نفوذ رطوبتو گرد و خاکبه محل اتصال کابل به دستگاه در روی خشکی و یا زیر آب و نیز بعنوان اتصالات لوله های فاضلاب و نیز لولههای که در داخل آنها سیال بدون فشار جریان دارد بکار میروند. در این پژوهشسعی شده تا با استفاده از پلی اتیلن سبکداخلی ، آمیزهای ضد شعله جهتساختاین لولهها تهیه گردد. در ابتدا آمیزههایی با مقادیر متفاوتی از مواد ضد شعله آماده و از آنها صفحاتی صافتهیه شد. به منظور شبکهای نمودن، این صفحات با باریکۀ الکترونهای۱۰ MeV پرتودهی گردید ، سپسمیزان مقاومتآنها در برابر شعله بررسی و آمیزه بهینه مشخصشد. کلیۀ نمونهها از نظر خواصمکانیکی مورد بررسی و کنترل قرار گرفت تا از حیث خواصضروری بسته به نوع استفاده اطمینان حاصل گردد.