سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اصغر ذوالفقاریدرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود ابراهیمی – دانشجوی دکتری دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
فرامرز جوانرودی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

فرایند پرس با کانالهای هممقطع زاویهدار (ایکپ) یکی از مرسومترین روشهای تغییرشکل پلاستیکی شدید موادمحسوب میشود که با حفظ ابعاد نمونه قبل و بعد از پروسه، موجب ریزدانگی و سوق پیداکردن اندازه دانه مواد به سمت نانو میگردد. در این تحقیق، قابلیت استفاده از این تکنیک بر روی نمونههای لولهایشکل بررسی شده است. لولههای از جنس مس خالص تجاری برای این پژوهش انتخاب شده و فرایند ایکپ با استفاده از میله پلییورتانی به عنوان ماندرل در داخل لولههای مسی در قالب با زاویه کانال ۹۰ درجه انجام گرفته است. نتایج میکروسختی و ریزساختاری نشان میدهد کهبعد از انجام یک پاس ایکپ، سختی لوله مسی از ۷۵ به ۱۲۱ ویکرز افزایش یافته است. همچنین اندازه دانه نمونه ایکپ شده نیز از ۸۰ به ۴۰ میکرومتر کاهش یافته است. استفاده از تکنیک ایکپ برای تولید لوله جهت بهبود خواص مکانیکی توصیه میشود.