سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اعظم محمودی اقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رضا بزرگی پور – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرکرج
منوچهر خدارحمی –
فرشاد بختیار –

چکیده:

دراین تحقیق به منظور تولید لاین های دابلد هاپلویید گندم ازروش حذف کروموزومی تلاقی گندم و ذرت استفاده شد مواد گیاهی مورد استفاده شامل بذرهیبرید F2 گندم حاصل ازتلاقی Falat× MKH5 ، Chamran × EBWYT– ۴ به همراه سه ژنوتیپ ذرتH1: KSC108 ، H3: 403 H7: SC704 بود دو روش تولید هاپلویید درگندم شامل روش کشت ساقه های بریده شده گندمدرتولید لاینهای دابلد هاپلوئید A و روش بینابینی B مورد مقایسه قرارگرفت و صفاتی همچون تعدادبذر تشکیل شده تعدادجنینهای بدست آمده و تعداد گیاهچه هاپلویید تولیدشده مورد بررسی قرارگرفت و درمجموع تعداد ۲۵لاین دابلد هاپلویید تولید گردیددرمقایسه این دوروش تاکنون روش بینابینی برتری نسبی داشته است.