سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید سازگاران – دانشجوی دکتری گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه
علیرضا کیانی رشید – دانشیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوس

چکیده:

فو مهای فلزی دست های از مواد مهندسی نوین م یباشند که به علت مقاومت به ضربه خوب، عایق صوت و حرارت بودن و سبکی، در بسیاری از کاربردها به صورت موفقی تآمیز می توانند استفاده شوند. در این پژوهش، تولید و بررسی ویژگی های فو مهایچدن خاکستری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. جهت تولید این فو مها، روش ذوبی و استفاده از گرانول ههای ماس های در قال بهای ماس های خشک به کار برده شد. مذاب چدن خاکستری توسط کوره دوار تهیه شد و سه نمونه فومی که هر کدامدارای سلو لهای باز با انداز ههای متفاوت م یباشند، تولید گردید. آزمو نها شامل تعیین ترکیب شیمیایی، اندازه گیری درصدتخلخل، آزمون فشار، بررس یهای میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی و رادیوگرافی م یباشد. بررسی های ریزساختاری نشان می دهند که ریزساختار پرلیتی با گرافیت های ورق های نوعA م یباشد. در تصاویر رادیوگرافی همگن بودن حفرات ایجاد شده نمایش داده شده است. در فو مهایی که از گرانول ههایی با قطر کوچ کتر استفاده شده است، درصد تخلخلبیشتر م یباشد و چگالی کاهش م ییابد که سبب کاهش وزن و استحکام فشاری م یگردد.