سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن محمدی زهرانی – کارشناس، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود مرآتیان – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان.
یونس کبیری – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فومهای فلزی با حفر ه های جهت دار یکی از جدیدترین گروههای فلزات متخلخل هستند که بخاطر دارا بودن استحکام بالا تر نسبت به سا یر فوم های فلز ی، توسعه فرآیندهای تولید آنها مورد توجه محقق ین قرار گرفته است . در تحقیق حاضر، فوم منیزیمی از طریق انجماد جهت دار و با استفاده از گاز حاصل از تجزیه حرارتی چوب تولید شد و تاثیر سرعت انجماد بر مورفولوژی حفره ها و میزان تخلخل فوم محصول مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که با استفاده از تجزیه حرارتی چوب ، فرآیند تشکیل حفره ها بخو بی صورت گرفته و حفره های ا یجاد شده در راستای انجماد کشیده شده اند. از سوی دیگر مورفولوژی حفره ها در فوم تولید شده متاثر از سرعت انجماد است، بنحوی که با افزایش سرعت انجماد از ۰/۹۳mm/s به ۱/۲۸mm/s ، قطر متوسط حفره ها از حدود ١٧۵٠ میکرون به ١٢۵٠ میکرون کاهش یافته و تعداد حفره ها در واحد سطح افزایش می یابد. همچنین مشاهده شد که با تغییر سرعت انجماد، میزان تخلخل تغییر چندانی نمیکند و حدودا برابر با ٣۶ درصد میباشد.