سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی آشوری – کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدصادق ابروی – کارشناس مهندسی مواد – عضو گروه پژوهشی مواد جهاد دانشگاهی واحد مشهد
سیدعبدالکریم سجادی – دانشیار،گروه مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این تحقیق فوم آلومینیوم با استفاده از عامل فوم ساز هیدرید زیرکونیوم (ZrH 2به روش فوم سازی پودر فشرده تولید شد. پیش ماده که شامل پودر آلومینیوم و درصدهای متفاوتی از هیدرید زیرکونیوم بودبا استفاده از پرس ساخته شد و فوم آلومینیومی تحت اتمسفر هوا تولید شد. فوم آلومینیومی تحت شرایط دمایی و زمانی مختلف ساخته شد و خواص فشاری شامل تنش پایا ، کرنش فشردگی ، تنش فشردگی وهمچنین درصد تخلخل آنها با هم مقایسه شد. آنالیز حرارتیDTA از پودر هیدرید زیرکونیوم و تصویر برداری با میکروسکوپSEMو آنالیزEDSاز نمونه ها انجام شد.