سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد دلیری – بورسیه و کاندیدای دکتری مهندسی آب دانشکده عمران محیط زیست استرالیا
مجید خلقی – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
حسن سیدسراجی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

هدف از این پژوهش تبدیل روش اعداد تصادفی با توزیع یکنواخت مستقل IUDRN به یک روش استوکاستیکی است دراین خصوص با توسعه روش معمول بوسیله القای نوسانات هیدرولوژیکی آمار شاهد ایستگاه اریه در منطقه شمال نیشابور با انتخاب سیستماتیک – تصادفی اعداد تصادفی میزان خطای جریان سالانه براوردی برپایه ۲۰ سال آمار اخیر به ۱۷- درصد از مقدار شاهد در مقابل ۲۵- درصد روش معمول کاهش یافت همچنین نوسانات داده های سالانه تولید شده بوسیله روش تعدیل شده MIUDRN برخلاف روش معمول بصورت سالانه نیز معنی دار بوده بطوریکه مقدار ضریب همبستگی R و پارامتر مجذور میانگین مربعات خطا نرمال شده NRMS در روش تعدیل شده به ترتیب بالاتر و پایین تر به میزان ۰٫۱۱ و ۲۳% به دست امد لذا در تحقیق حاضر روش تعدیل شده جهت بازسازی آمار در سالهای قدیم و یا پیش بینی سری های زمانی در سالهای اینده نتایج بهتری را نسبت به روش معمول ارائه کرد.