سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهرزاد ریاحی چالشتری – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حسن حقیقی – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

قابلیت اطمینان و امن بودن سامانههای فرماندهی و کنترل اطلاعات، دارای اهمیت بسیاری است. در بخ ش های متفاوتی از این سامانهها، مانند سیستمهای اطلاعات جغرافیایی، نیاز به اجرای عملیاتی به صورت همروند وجود دارد. بنابراین، استفاده از روشهایقابل اطمینان در تولید برنامههای همروند، قابلیت اطمینان و امن بودن را در بخشهای همروند از این سامانهها به همراه دارد. با توجه به پیچیدگیهای موجود در برنامههای همروند، تولید برنامههای همروند، فرآیندی پیچیده و مستعد خطاست و نیازمند هزینه و زمانزیادی است. استفاده از روشهای صوری برای تولید برنامههای همروند، میتواند باعث کاهش هزینه و زمان کلی تولید اینگونهبرنامهها شود و همچنین سطح ایمنی و قابلیت اطمینان را در آنها افزایش دهد. در این مقاله با هدف بهرهگیری از مزایای روشهای صوری در تولید برنامههای همروند، توصیف موجود از جنبههای مختلف سیستمهای همروند، که برای ایجاد محیطی برای اجرای این برنامهها لازم هستند، به برنامه تبدیل میشوند. در این راستا تنها از زبانZ به عنوان زبان توصیف استفاده شده، سعی م ی شود جنبههای مطرح در سیستمهای همروند پوشش داده شوند. ارزیابی کار انجام گرفته نشان میدهد که برنامهی تولید شده جنبههای شناخته شده از سیستمهای همروند را پوشش میدهد و مناسب ایجاد محیطی برای اجرای این برنامهها میباشد