سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا گرگانی نژاد – کارشناس ارشد مهندسی زلزله
اسدالله نورزاد – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور طراحی سازه مقاوم دربرابر زلزله بایستی نیروهای وارده برآن مشخص باشند دراین مقاله کاربرد مدل اتورگرسیو میانگین متحرک درتولید شتابنگاشت مصنوعی بعنوان مدلی پارامتریک مورد بررسی قرارگرفته است درروشهای مرسوم برای تعیین پارامترها از روشهای مرسوم بهینه سازی استفاده می شود که عمدتا نمی توانند نقطه بهینه مطلق را تعیین نمایند این امر منجر به این مطلب می شود که خطاهای براورد حالت جمع شونده پیدا کرده و دقت پیش بینی کاهش می یابد لذا دراین تحقیق از روش الگوریتم ژنتیک که توانایی پیدا کردن نقطه بهینه مطلق را دارد جهت پیش بینی به کارگرفته شود و دقت پیش بینی را افزایش دهد