سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسفندیار ظهور پرالک – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

به منظور تولید پوسیدگی نرم و ساق سیاه باکتریایی با استفاده از روشهای زراعی آزمایشی در قالب طرح کرتهای نواری خرد شده با سه فاکتور تهویه خاک، یخ آب زمستانه و تنش رطوبتی طی سالهای اجرا انجام شد. نتایج و محاسبات آماری نشان داد اثرات معنی داری فقط در فاکتور تهویه خاک و تیمار تنش رطوبتی و اثرات متقابل سه تیمار وجود دارند که بایستی د رمدیریت تولید محصول پایدار در نظر گرفته شود. سایر اثرات متقابل معنی دار نبودند. با توجه به معنی دار نشدن یخ آب زمستانه در دو سال بنظر می رسد اثر این تیمار نقش زیادی در کاهش آلودگی ندارد اما اثر متقابل آن با تیمار تنش و تهویه خاک بصورت معنی داری بر کاهش آلودگی اروینیا موثر بوده است. بطوری که میزان آلودگی در اثرات متقابل عدم شخم توام با یخ آب زمستانه و تنش رطوبتی ۵۶/۲۶ برآورد گردید، در صورتی که در ترکیب تیماری سه عامل شخم (ساب سویلر)، یخ آب زمستانه و عدم تنش رطوبتی میزان آلودگی ۱/۷۵۳ ارزیابی شد.