سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ندا کیهان ور – گروه زیست فناوری پزشکی، دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم
یعقوب یزدانی – گروه پزشکی ملکولی، دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشک
علیجان تبرایی – گروه میکروب شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گ

چکیده:

سیستم ایمنی بدن ما از اجزای مختلفی تشکیل شده است که همانند سربازان یک کشور بدن ما را از آسیب بیماری‌ها و نقص‌های مختلف در طول حیات محافظت می‌کند. یکی از مهمترین اجزای سیستم ایمنی، پپتید ۲۵ اسید آمینه‌ای هپسیدین است که غالبا در فرم پیش ساز ۸۴ اسید آمینه ای از کبد ترشح می‌شود و بعد از متحمل شدن تغییرات پس ترجمه ای فرم بالغ و عملکردی ۲۵ اسید آمینه ای را تولید می کند. هپسیدین به خاطر دارا بودن ساختار دو قطبی به عنوان یک عامل ضد میکروبی عمل می‌کند. این پپتید علیه رنج وسیعی از میکروب‌ها، از باکتری های گرم مثبت گرفته تا گرم منفی، مانند اشرشیا کولی ، استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیس و گروه‌ب استرپتوکوکوس و نیز علیه ویروسها و قارچ هایی شامل کاندیدا آلبیکانس، آسپرژیلوس فومیگاتوس و آسپرژیلوس نیجر مبارزه می‌کند. در کنار فعالیت ضد میکروبی، هپسیدین همچنین به عنوان اصلی‌ترین تنظیم گر هومئوستاز آهن بدن شناخته شده است. این پپتید در پاسخ به تجمع بیش از حد آهن در بدن باعث کاهش میزان جذب آهن از سلول‌های اپیتلیال روده و نیز مهار رهایش آن از سلول های رتیکولواندوتلیال، مخصوصا ماکروفاژها، می شود. اصلی ترین مکانیسم هپسیدین از طریق اتصال به رسپتور خود یعنی فروپورتین، که در عین حال تنها کانال خروج آهن سلولی در پستانداران است، می باشد. در این مطالعه برآنیم تا سکانس عملکردی هپسیدین انسانی را کلون کرده و حامل ژنی نوترکیب pFast Bac1 و بکمید نوترکیب را تولید نماییم. در ابتدا، سازه ژنی جدیدی از هپسیدین-۲۵ انسانی را که از ناحیه انتهای آمینی خود به توالی های TEV و His-Tag متصل است طراحی کردیم. این توالی ها به ترتیب مربوط به سکانس برش پروتئازی و برچسب کروماتوگرافی میل ترکیبی می باشند. سپس حامل ژنی نوترکیب pFast Bac1 ساخته شد. در نهایت پس از نوترکیبی همسان بین pFast Bac1 و DNA بکمید، بکمید نوترکیب حاوی cDNA هپسیدین-۲۵ انسانی ساخته شد.