سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدتقی اسدی خانوکی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
حسین آشوری – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در تحقیق حاضر، مخلوط نیمهجامد آلیاژ آلومینیمA 356به کمک همزن الکترومغناطیسی افقی سه فاز تحت شرایط مختلف شدت جریان، دمای بارریزی و زمان همزدن تولید گردید. بهمنظور بررسی میدانهای الکترومغناطیسی، چگونگی توزیع و تأثیر شدت میدان بر نحوهی گلبولی شدن ریزساختار آلیاژ A356 میدانهای الکترومغناطیسی به کمک نرمافزار شبیه سازی ماکسول تحلیل شد. نتایج تجربی نشان داد که با افزایش شدت میدانمغناطیسی و زمان همزدن و کاهش دمای بارریزی، ریزساختار از حالت دندریتی هممحور و گلرزی به حالت گلبولار تبدیل میگردد. نتایج شبیه سازی بیانگر بیشترین شدت میدان مغناطیسی در قسمت کف قالب و نزدیک بهکویلها است که با افزایش آمپر-دور، افزایش مییابد