سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهمن تقدیری – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
علی سپهری –

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر مقادیر مختلف نیتروژن به صورت اضافه نمودن به محیط کشت و اسید جاسمونیک به صورت محلول پاشی روی برگ بر تولید ریزغده در شرایط هیدروپونیک با استفاده از گیاهچههای سیب زمینی(رقم مارفونا) حاصل از کشت بافت، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در سال ۱۳۸۸ اجرا گردید. تیمار های آزمایش شامل نیتروژن در سه سطح صفر(شاهد)، ۵۰ و ۱۰۰ میلیگرم در لیتر حجم بستر از منبع نیترات آمونیم و اسید جاسمونیک در چهار سطح صفر(اسپری آب مقطر به عنوان شاهد)، ۱، ۵ و ۱۰ میکرومولار بودند. تعداد و وزن کل ریزغدهها؛ ؛ ارتفاع بوته وتعداد برگ مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد کل ریزغده، وزن کل ریزغده، از مصرف ۵۰ میلیگرم نیتروژن به علاوه ۵ میکرومولار اسید جاسمونیک بدست آمد. هم چنین بالاترین ارتفاع ساقه و تعداد برگ به ترتیب متعلق یه تیمارهای ۵۰ میلی گرم نیتروژن بدون جاسمونیک اسید و ۱۰۰ میلیگرم نیتروژن به علاوه ۱ میکرومولار اسید جاسمونیک بودند. کمترین تعداد ریزغده، وزن کل ریزغده و تعداد برگ از محلول پاشی ۱ میکرومولار اسید جاسمونیک بدون مصرف نیتروژن بدست آمد