سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلی جعفری – مربی پژوهشی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، مرکز مطالعات و پژوهشهای خلیج فا
محمدحسن فضائلی پور – دانشیار بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد قمی اویلی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله پیرو شرایط بهینه ی تحقیق گذشته، رشد بیومس و رامنولیپید تولید شده تحت فرایند نیمه پیوسته ۱ در دو حالت منبع کربن (گلیسرول) و منبع فسفر محدود کننده اندازه گیری و با نتایج فرایند ناپیوسته ۲ و فرایند نیمه پیوسته با منبع نیتروژن محدود کننده، مقایسه شد. تحت دبی های ۳/۴۷ و۵/۲۱میلی لیتر در ساعت و با غلظت اولیه ی ۶۰ گرم در لیتر گلیسرولC/N-10محلول حاوی منبع گلیسرول و یا فسفر به صورت قطره قطره به بیوراکتور افزوده و در پایان مقدار رامنولیپید و بیومس تعیین شد (هر آزمایش با یک بار تکرار انجام شد). بیشترین غلظت رامنولیپید تولیدی تحت دبی ۳/۴۷میلی لیتر در ساعت، در حالت گلیسرول و فسفر محدود کننده به ترتیب ۴/۱۲ و۱/۷۷گرم در لیتر بود که در شرایط مشابه با منبع نیتروژن محدود کننده ۱/۳۸و با فرایند ناپیوسته ۰/۷۳گرم در لیتر رامنولیپید (بر مبنای رامنوز) تولید شده بود