سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم تقی نژادکفشگری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس،
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
سیدجعفر هاشمی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط
آزاد عمرانی – محقق شرکت زیست پژوهان خاور- پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق ترکیب اورتوفنیل فنال توسط دستگاه الکتروفاگر به ذراتی در حد نانو تبدیل شده و در محیط انبار پرتقال تامپسون پخش شد. آزمایشات بر روی دو نمونه پوشش دار و بدون پوشش صورت گرفت . پس از پوشش ذرات بر سطوح میوه و انبارداری آن در دمای ۶ و رطوبت نسبی ۸۵ تا % ۹۰ سردخانه و سه ماه دوره انبارمانی، خواص مکانیکی آن شامل آزمون برش میوه، فشار و پانچ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که اثر پوشش از ذرات نانویی فاگر در سطح احتمال ۵% فقط بر نیروی تسلیم حاصل از آزمون فشار و همچنین دوره های مختلف انبارمانی بر نیروی تسلیم و پانچ معنی دار بوده است. مقدار نیروی تسلیم در نمونه پوشش دار و بدون پوشش به ترتیب از۱۸۵/۱۵ به ۱۶۰/۷۳ نیوتن و ۱۸۵/۱۵به ۱۳۴/۹۶نیوتن کاهش یافته است. بنابراین در استفاده از پوشش فاگر سفتی میوه نسبت به نمونه شاهد، بهتر حفظ شده است.