سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدرضا قریشی خوراسگانی – استادیار آموزشی مرکز آموزش عالی امام خمینی

چکیده:

دراین مطالعه از شش بستر کشت برای آبکشت برای تولید خیارگلخانه ای استفاده شد این بسترها عبارتند از شن پرلیت درشت پرلیت ریز ورمی کمپوست مخلوط خاک اره و خاک مرزعه به نسبت ۴۰و۶۰ و خاک مزرعه ازبذرتجارتی خیارکیان ۱۵۷۱ استفاده شد صفات مورد بررسی عبارت بودند از ارتفاع گیاه تعداد برگ عملکرد میوه تعدادمیوه و آب نسبی برگ rwc عملکرد خیار دربستر پرلیت درشت شن و ورمی کمپوست نسبت به سایر بسترها مطلوبتر به ترتیب ۱۵۰۳/۲و۲۲۴۰و۲۱۲۴ گرم بود درحالیکه عملکرد دربسترخاک مزرعه ۹۳۴ گرم شد روند سایرفاکتورهای اندازه گیری شده نیز همینطور بود آب نسبی برگ گیاهان درصبح و نیمروز دربسترهای مختلف تفاوت معنی دار نداشت که مبین کارایی مطلوب سیستم آبرسانی دراین ازمایش بود.