سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عسگر فرحناکی – بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی- دانشگاه شیراز
زهرا صفری –
فرزانه احمدی –

چکیده:

در این مطالعه از ژلا تین به عنوان جا یگزین چر بی بر ای تو لید خامه کم چر بی استفاده شد . مقدار چر بی خامه کنترل از ۳۰ % به ۲۰ % کاهش یافت . ژلاتین در پنج مقدار ۰ ،۰/۲۵ و ۰/۵ و ۰/۷۵ و ۱% استفاده شد . ویسکوزیته، ضر یب قوام بوستو یک، سف تی بافت، پارامترها ی رنگ یHunter و و یژگی ها یحسی پنج نمونه خامه کم چر بی دار ای ۲۰ % چربی با خامه کنترل دار ای ۳۰ % چربی مق ایسه شد . نتایج نشان داد که ژلا تین قادر به بهبود و یژگ ی ها ینمونه ها ی خامه کم چر بی و نزد یک کردن ویژگی ها ی آن به و یژگی ها ی خامه کنترل ۳۰ % چربی م ی باشد . از نظر پارامترها ی رنگ ی، خامه ها ی کم چرب حاو ی مقاد یر ۰/۵% ژلاتین و بیشتر، مشابه خامه کنترل دار ای ۳۰ % چربی بود ند. تست ها ی ارز یابی حس ی نشان داد که ام تیازات پذ یرش خامه ها ی کم چرب دارای ۰/۷۵ و۱% ژلاتین همانند خامه کنترل ۳۰% چربی بود.