سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین سلطانی نزاد – دانش کارشناسی ارشد گروه پی تکنولوژی کشاورزی – دانشگاه آزاد اعزامی واحد
حسین شاهسوند حسنی – عضو هیئت علمی بخش زراعت و اصلاح نباتات – دانشکده کشاورزی – دانشگاه شهید ب

چکیده:

هیبریداسیون بین گونه ای و بین جنسی یکی از راه‌های ایجاد تنوع ژنتیکی است. گندم نان و غله دست ساز طبیعت از تلاقی بین سه گونه وحشی دیپلوئید در فرایند طولانی پلی پلوئیدی حدود ۱۰۰۰۰ سال قبل به وجود آمد . لاین های تریتی پایرم اولیه امفی پلوئید بین گندم دوروم و گونه تینوپایرک بسارابیکیوم می‌باشد که در ۲۵۰ میلی مولار شوری را تحمل می‌کنند. این تریتی پایرم ها دارای برخی صفات نامطلوب زراعی مانند شکننده که محور خوشه، دیر رسی مجازی بسیار ناچیز ناپایداری میوزی دارد. در این تحقیق دورگ گیری برای ایجاد توده مبدا بین گونه ای F1 بین انواع لاینهای تریتی پایرکم اولیه مقام اصلاح شده مختلف گندم و چهار تکرار در سال زراعی ۸۶-۸۵ کشور در بهار اخته کردن گلچه ها در لاینهای تریتی پایروم به عنوان والد مادری انجام گردد شانی آن‌ها با ارقام گندم به عنوان والد پدری صورت گرفت. که این دو رگ گیری منجر به یک توده مبدا F1 بین گلونه ای با تعداد ۱۴۷ بذر دو رگ گردید که در نسل‌های تفکیک F2 ببرد نسبت به گزینش ژنوتیپهای مطلوب مورد بررسی بیشتر ژنتیکی در کروموزومی قرار گرفتن. همچنین این تحقیق علاوه بر بهبود صفات نامطلوب زراعی تریتی پایرم اولیه می‌تواند در تولید گیاهان مدل مقابل تنش شوری با استفاده از مارکرهای مولکولی و برنامه مدلیینگ شناخت مقاومت تنش شوری نیز به ما کمک کند .