سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی افتخاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمدمهدی حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
مرتضی فتحی پور – دانشکده برق وکامپیوتر پردیس فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله روش جدید ی به منظور تولید توان ترموالکتریکی با استفاده از یک پیوندp-nبا مساحت زیاد، مورد بررس ی قرار گرفته است . درافزاره ترموالکتر یک درامتداد طول ساختار افزاره گرادیان دمایی اعمال می شود. زوج الکترون-حفره تولید شده در اثر گرما، با افت پتانسیل درون ساخت پیوند ۱، که ناشی از اعمال این گرادیان دمایی است ازیکدیگر جدا میشوند . این امر سبب جاری شدن جریانی ازهر دو حامل، از طرف گرم به سوی طرف سرد می شود. با به کارگیری اتصال های انتخابی بر روی دو لایهp و n این جریان را به یک بار خروجی انتقال دادیم تا بدین صورت یک مبدل تولید توان ترموالکتریکی ایجاد نماییم. شبیه سازی انجام شده در این مقاله با استفاده از شبیهساز صنعتیSilvaco که شامل مدلهای بسیار دقیق میباشد صورت پذیرفته است .نتایج بدست آمده از تغییر نوع ماده بکار رفته در ساخت این افزاره و همچنین تغییر در شکل اعمال گرادیان دمایی، حاکی از بهبود قابل توجه توان تولید شده، نسبت به حالت اولیه ۸۷/ میباشد. حداکثر توان تولید شده توسط یک المان ۲۵میلی وات میباشد که میتوان با پشتهسازی ۲ این المان ها بهیکدیگر یک ژنراتور ترموالکتریکی ساخت.