سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سکینه فاطمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی اصغر قریشی – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
قاسم نجف پور – استاد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مصطفی رحیم نژاد – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

پیل سوختی بیولوژیکی دستگاهی است که در آن انرژی بیو شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می گردد.اساس عملکرد این نوع پیلها بر مبنایاکسیداسیون سوبسترا توسط یک آنزیم یا میکروارگانیسم است, که منجر به تولید توان الکتریکی می گردد. این نوع از پیل ها توانایی استفاده از سوبستراها وبیوکاتالیست های متنوع جهت تولید جریان الکتریسیته و کاربردهای دیگر را دارا می باشند. در این بررسیگلوکز به عنوان منبع کربنی با غلظت gr.L- 51 و پساب بی هوازی فاضلاب کارخانه لبنی گلا به عنوان بیوکاتالیست مورد استفاده قرار گرفت. انتخاب شرایط بهینه رشد از نظر دمایی و هم زدن میکروارگانیسم های موجود در یک مخلوط بی هوازی مورد مطالعه قرار گرفت. با مشخص شدن شرایط بهینه تولید الکتریسیته در پیل سوختی میکروبی بدون حضور ماده واسطه بررسی شد. از پیل دومحفظهای شامل آند و کاتد که توسط غشای نفیونی از یکدیگر جدا شدهبودند برای تولید توان الکتریسیته استفاده شد. الکترود های به کار گرفته شده در محفظه آندی و کاتدی از جنس کربن کاغذی بوده است