سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوشین مردافکن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

دراین تحقیق دسترسی به دانش فنی لازم جهت استخراج زئین ازگلوتن ذرت بوسیله حلال ایزوپروپیل الکل مورد مطا لعه قرارگرفته است و نسبت حلال به ماده اولیه و سرعت اختلاط در قا لب یک طرح تجربی و آماری بادر نظر گرفتن ۳ سطح دمایی دو سطح نسبت حلال به ماده اولیه و ۴ سطح همزنی روی خواص کمی و کیفی زئین موردبررسی قرار گرفت .نتایج آزمایشها نشان دادند اثر درجه حرارت روی خواص زئین بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد و نسبت حلال به ماده اولیه نیز رفتار مشابهی روی خواص کمی زئین نشان می دهد .در حالیکه زئین تولید شده با تغییر این عامل خلوص بالایی نشان نمی دهد . نتایج این مطا لعه نشان داد نسبت حلال به ماده اولیه با پیشنهاد شرایط بهینه تولید در نسبت حلال به ماده اولیه ۶ و دمای ۷۰ درجه سانتی گراد و دور همزنی ۱۵۰ دور در دقیقه بسترمناسبی جهت تولید ماده ای با ارزش ا فزوده بالاو در عین حال قابل تجزیه زیستی (از نظر زیست محیطی ارزشمند است ) از گلوتن تولید شده در داخل کشور ایجاد نمود