سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر ثنایی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
محمدحسین آق خانی – دانشیار و عضو هیآت علمی گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه
حسن عاقل – دانشیار و عضو هیآت علمی گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه
محمدحسین عباسپورفرد – دانشیار و عضو هیآت علمی گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه

چکیده:

هضم بیهوازی یکی از تکنیک های مهم در تولید انرژی های پاک (بیوگاز) از مواد آلی میباشد؛ که آلودگی های روزافزون گازهای گلخانه ای ناشی از افزایش مصرف سوخت های مرسوم، اهمیت استفاده از این تکنیک و کنترل دقیق پارامترهای دخیل در افزایشراندمان تولید بیوگاز را هم در بخش روستایی و هم در بخششهریروشن تر می کند. در این مطالعه سعی بر آنست تا میزان تولید بیومتان از هضم بیهوازی اختلاط ضایعات سیب زمینی و کود گاوی در سه سطح ۵۰:۵۰ ،۸۰:۲۰ ۸۰ درصد بر اساس وزن جامد آلی فرار بررسی شود. بدین منظور ابتدا یک پایلوت آزمایشگاهی تولیدبیوگاز به طوریکه قابلیت کنترل خودکار شرایط محیطی فرآیند هضم بیهوازی را داشته باشد، طراحی و ساخته شد. تمامی تیمارها در شرایط دمایی مزوفیلیک ( ۳۵ تا ۳۸ درجه سانتیگراد) نگهداری شدندو مدت زمان ماند ۴۵ تا ۵۵ روز بسته به نوع تیمار متغیر بود و در طول این مدت بطور منظم تحت همزنی قرار داشتند.. بیشترین میزان متان تولید شده در این مطالعه عدد قابل قبول ۳۴۱ لیتر به ازای هرکیلو ماده خشک فرار و بیشترین میزان کاهشCOD حدود %۶۷ بدست آمد. تغییرات بدست آمده با نتایج مطالعات انجام شده قبلی قابل تطبیق بود