سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اکرم آبی – دانشگاه تهران پردیس دانشکده های نفی دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکن
محمدحسین صراف زاده –
محمدرضا مهرنیا –

چکیده:

دراین مطالعه شرایط عملیاتی بهینه برای تولید بیوسورفکتانت توسط باکتری باسیلوس سوبتیلیس مورد بررسی قرارگرفته است ازفعالیت سطحی سورفکتین به عنوان معیار تولید آن از طریق اندازه گیری کشش سطحی و غلظتهای بحرانی میسیلیا CMD-2,CMD-1 استفاده شده است اندازه گیری وزن خشک سلولی و دانسیته نوری نیز به منظور مطالعه رشد سلولی و میزان تولید بیومس انجام شده است نتایج حاصل از آزمایشات برای سه پارامتر عملیاتی دما، شدت همزدن و حجم پرشده که هرکدام در دو سطح مورد بررسی قرارگرفته بودند نشانداد که در دمای بالاتر میزان تولید محصول و همچنین حداکثر غلظت توده سلولی بالاتر بوده و مدت زمان رسیدن به حداکثر محصول و بیومس نیز کوتاه تر می باشد.