سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهام مدنی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی
فرامرز خدائیان – عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران
سیدهادی رضوی – عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران
زهرا امام جمعه – عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران

چکیده:

تشکیل کانتاگزانتین در میکروارگانیزم ها بستگی به شرایط محیط کشت دارد. تولید این ماده را ازمیکروارگانیزم ها می توان با فرآیندهای اپتیمم سازی افزایش داد. در این مطالعه از ملاس به عنوان منبع کربنی استفاده شد و اثر سه فاکتورpH غلظت ملاس و غلظت عصاره مخمر بر تولید کانتاگزانتین باکتریDietzia natrlonimnaea با روش سطح پاسخ اپتیمم شد. برای این کار از طرح مرکب مرکزی استفاده شد. این طرح نشان داد که ماکزیمم غلظت کانتاگزانتین تحت شرایط pH ، ۷/۷۱ و غلظت ملاس ۲۳/۲۲%w/v%و غلظت عصاره مخمر g l-1 10/05 بدست می آید. آزمایشات تاییدی ضمن تایید پیش بینی مدل، نشان دادند که در شرایط اپتیمم۱۰/۸۱ میلی گرم در لیتر محیط کشت، کانتاگزانتین تولید می شود.