سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین حاجی آقاعلیزاده – استادیار دانشگاه بوعلی سینا دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی
رویا حسنخانی – کارشناس ارشد دانشگاه تبریز مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

امنیت غذایی یکی از جنبه های اساسی وجود امنیت در زندگی انسان میباشد. با رشد روزافزون جمعیت جهانی، امنیت غذایی بیش از پیش موردتوجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت جایگاه امنیت غذایی در مقوله امنیت انسانی میتوان به اهمیت بخش کشاورزی پی برد. از آنجا که کشاورزی مهمترین بخش در تأمین امنیت غذایی است، در خصوص دستیابی به غذای کافی تمامی توجهات به بخش کشاورزی معطوف خواهد شد. آنچه که در تولید مواد غذایی متناسب با رشد جمعیت مورد توجه قرار میگیرد، بحث انرژی در تولیدات کشاورزی میباشد. در حال حاضر انرژی های فسیلی به میزان زیادی در جهت تولیدات کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرند، اما این روند دیرپا نبوده و با بهرهبرداری بیرویه به عدم پایداری در تولید منجر میگردد. استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر مانع زوال فزاینده انرژیهای فسیلی میگردد اما بهرهبرداری از زمینهای کشاورزی و منابع تولید نبایست در تقابل با تولید مواد غذایی و محصولات کشاورزی اصلی قرار گیرد. در این مقاله به جایگاه بیوانرژی در رفع نیازهای مصرفی انرژی کشاورزی و روش- های تولید آن و نحوه برنامهریزی صحیح در بهرهگیری از زمینهای کشاورزی و سایر منابع تولیدی کشاورزی در ایجاد بیوانرژی میپردازیم