سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن آهی – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، گروه بیوتکنو
مهرداد آذین – دانشیار پژوهشکده زیست فناوری، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، ته
سیدعباس شجاع الساداتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، گروه بیوتکنولوژی ، ته
ابراهیم واشقانی فراهانی – استاد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، گروه بیوتکنولوژی،

چکیده:

در این تحقیق، بهینه سازی پیش تیمار باگاس نیشکر برای آزاد کردن قند های همی سلولز با استفاده از روش اسید رقیق بررسی شده است. در پیش تیمار باگاس نیشکر در دمای بالاتر از۱۶۱درجه سانتیگراد مواد بازدارنده تخمیرمثل فورفورال و ترکیبات فنولی افزایش می یابند و آزاد شدن قند های همی سلولز (به خصوص پنتوز ها) روندکاهشی را نشان می دهد. در پیش تیمار باگاس نیشکر دمای ۱۸۸درجه و زمان ۴/۱ دقیقه شرایطی است که بیشترین مقدار قند گلوکز آزاد می شود. با توجه به این روند برای قند های پنتوز و قند گلوکز، انتخاب شرایط پیش تیمار به نوع میکروارگانیسم و تحمل آن به مواد بازدارنده بستگی دارد. در این پژوهش هیدرولیزات همیسلولز باگاس نیشکر که قند های پنتوز بیشتر و مواد بازدارنده کمتری دارد با استفاده از مخمر پیکیا استیپیتیس تخمیر شده است. این مخمر در محیط هیدرولیزات همی سلولز باگاس نیشکر بدون انجام سم زدایی در طی ۴۸ ساعت ۶ گرم در لیتر اتانول از هیدرولیزات همی سلولز باگاس تولید کرده است.