سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افسانه راز – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
کامیار موقر نژاد – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

اتانول یک منبع انرژی برای آینده رو به اتمام نفت خام می باشد. از مواد لیگنوسلولزی برای تولید اتانول استفاده می شود و فرآیند اصلی در تبدیل این مواد به بیواتانول شامل دو مرحله اصلی می باشد : هیدرولیز سلولز موجود در مواد لیگنوسلولزی و تولید ماده قندی و تخمیر مواد قندی حاصل به اتانول . فراوان ترین و ارزان ترین منبع تولید بیو اتانول ضایعات کشاورزی حاصل از برداشت محصولاتی همچون ذ رت، گندم، جو، برنج، سیب زمینی، لوبیا و مانند آنهاست . هزینه تولید اتانول از مواد لیگنوسلولزی براساس تکنولوژیهای موجود بسیار بالا می باشد و تمامی کوششهای اخیر محققان در بهبود فرآیند هیدرولیز این مواد می باشد. آماده سازی مواد لیگنوسلولزی و استخراج لیگنین و هم ی سلولز و همچنین بهینه سازی مصر ف دیگر واکنش دهنده ها بطور مؤثری واکنش هیدرولیز را بهبود م ی بخشد. همچنین فرآیند همزمان تولید قند و تخمیر که باعث خارج ساختن محصول از محیط واکنش م یشود، بازده و سرعت آن را بالا م یبرد. در این مطالعه سعی شده است روشهای تبدیل مواد سلولزی به اتانول مورد بررسی قرار گیرد.