سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میلاد رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

از جمله انرژ یهای طبیعی تجدید پذیر، انرژی قابل استحصال از امواج دریاست که م یتواند جایگزینی مناسب برای انرژی ههای متداول مانند سوخ تهای فسیلی باشد. در مطالعه حاضر تاریخچ های از مطالعات صورت گرفته در زمینه استعصال این انرژیبیان شده و در ادامه انواع مبد لهای انرژی امواج معرفی شده است. هیدرودینامیک این دستگا هها و مد لهای توسعه داده شده جهت بررسی اندرکنش هیدرودینامیک مبدل انرژی موج و اموج آورده شده است. همچنین نحوه استحصال انرژی از امواج،عمق بهینه قرا رگیری دستگا هها، توان استخراجی مبد لها و نیز نکاتی در زمینه طراحی این دستگا هها ارائه شده است. در پایانتوضیحاتی در زمینه استخراج انرژی از امواج دریا در خلیج چابهار آورده شده است