سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید رستمی – دانشگاه صنعتی اصفهان_دانشکده مهندسی نساجی،اصفهان
محمد رضا مرشد – دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده مهندسی نساجی،اصفهان
مصطفی یوسفی – دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده مهندسی نساجی،اصفهان
داریوش عابدی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،دانشکده دارو سازی و علوم دارویی،اصفهان

چکیده:

الیاف دو جزئی پوسته – مغزی پلی پروپیلن به عنوان مغزی و پلی اتیلن به عنوان پوسته به روش ذوب ریسی تولید شد و تاثیر شرایط تولید همچون نسبت کشش و درصد جز پوسته برروی ساختار و خواص فیزیکی الیاف بررسی شد برای بررسی خواص فیزیکی الیاف از جمله استحکام، ازدیاد طول تا حد پارگی و سطح مقطع توسط استحکام سنج و میکروسکوپ نوری استفاده شد. طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه و پراش اشعه ایکس و کالریمتر تفاضلی روبشی برای بررسی ساختار خواص حرارتی و رفتار بلوری الیاف ریسیده شده به کاررفت. نتایج نشان میدهد که با افزایش نسبت کشش ودرصد جز مغزی الیاف دو جزئی استحکام و تبلور الیاف دو جزئی پوسته مغزی پلی پروپیلن و پلی اتیلن افزایش یافته است.