سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین شالچیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه فردو
علی رفسنجانی عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه فردو
نقدعلی علوی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه فردو
جلیل وحدتی خاکی – استاد گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

استفاده از سنگهای آهن پرگوگرد به علت مسائل زیست محیطی ناشی از تشکیل گازهای گوگردی در مراحل تولید ومشکلاتی که حضور گوگرد در مراحل تکمیلی فولادسازی ایجاد میکند مورد توجه تولیدکنندگان قرار نمیگیرد. در اینپژوهش به منظور مهار گوگرد موجود در کانه و جلوگیری از تشکیل گازهای گوگردی، فرایند احیاء سنگ آهن در حضورCaOصورت پذیرفت. آزمایشهای احیاء در نسبتهای مختلفCaOو زغال به کانه، دماها و زمانهای مختلف انجام شد. درصد احیاء به روش گراویمتری محاسبه گردید و نمونهی دارای بالاترین درصد احیاء مورد جدایش مغناطیسی قرار گرفت. بهکمک مطالعات پراش اشعه ایکس و شیمی تجزیهی کمی، نوع ترکیبات و درصد آهن فلزی در محصول نهایی احیاء مستقیم تعیین شد. نتایج آزمایشات نشان میدهد که علاوه بر امکان تولید آهن اسفنجی از منابع سولفیدی، گوگرد موجود در کانه بهمیزان قابل توجهی به صورت ترکیبCaSمهار شده و مورد جدایش قرار گرفته است.