سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا واثقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
قاسم نجف پور – استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (نویسنده مرج
سلیمان محجوب – دانشیار بیوشیمی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل (نویسنده مرجع
سمانه محسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

آنزیم لیپاز در فرایند تخمیر حالت جامد با بکارگیری سویه قارچی رایزوپوس اورایزا ۵۱۷۶PTCC در یک بیوراکتور سینیدار تولید گردید. این بیوراکتور شامل دو سینی میباشد که در فواصل مساوی از هم در داخل بیوراکتور قرار گرفتهاند. همچنین از تفاله نیشکر (باگاس) بعنوان سوبسترای چامد بهره گرفته شد. رطوبت و درجه حرارت دارای تأثیرات جشمگیری بر میزان رشد میکروبی در مقیاسهای بزرگ میباشند و بنابراین به منظور افزایش مقیاس در راکتورهای سینیدار کنترل دقیق این پارامترها ضروری است. در این بیوراکتور درجه حرارت و رطوبت کنترل شده و در سطح بهینه نگه داشته شدند. همجنین زمان انجام فرایند تخمیر بعنوان پارامتری موثر در رشد سلولی و تشکیل بیومس مطرح بوده است. به فاصله زمانی ۲۴ ساعت و به مدت پنج روز از سینیهای موجود در داخل بیوراکتور نمونه گرفته شده و میزان فعالیت آنزیم مورد بررسی قرار گرفت. حداکثر فعالیت لیپازتولیدی پس از گذشت ۴۸ ساعت از شروع تخمیر بدست آمد که مقدار آن برای سینی بالائی برابر با U/gdss132/57 و برای سینی پائینی برابر باU/gdss108/12 میباشد.