سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محبوبه نظریان سامانی – کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه سمنان.
حسن عبدالله پور – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه سمنان.
امید میرزایی – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه سمنان.
علیرضا کمالی – استادیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه کمبریج.

چکیده:

در پژوهش حاضر آلیاژCu-16wt.% Geبرای اولین بار تحت عملیات آلیاژسازی مکانیکی و عملیات حرارتی بعدی قرار گرفته و تغییرات ساختاری و ریزساختاری آلیاژ با استفاده از روش های مشخص هیابی مختلفی مانند پراش پرتو ایکستفکیک بالا، میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی عبوری و میکروسکوپ الکترونی عبوری تفکیک بالا مورد مطالعه قرار گرفت. ب هعلاوه، با افزودن نیکل به آلیاژ(Cu84Ge16-xNi x , x = 1,3,5wt.% اثر این عنصر انتقالی بر ویژگی های ساختاری آلیاژ دوتایی مس- ژرمانیم مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده،مشاهده شد که محلول جامد نانوکریستالی α-Cu(Geبا ساختار کریستالیfcc در زمان های اولی ه ی آسیاکاری تشکیل شده که با ادامه ی فرایند آلیاژسازی مکانیکی، بخشی از ترکیب آلیاژ آمورف شد ه و در زما ن های ط ولانی تر به ترکیب بین فلزیζ-Cu5Geبا ساختار کریستالیhcp تبدیل شد. ب ه علاوه، افزایش درصد نیکل موجب ریز شدن انداز ه ی کریستالی و اندازه ی ذرات پودر شده و تشکیل فاز بی نفلزیζدر حین آسیاکاری را به تعویق انداخت. تصاویر HRTEM اثبات کرد که فص لمشترک زمینه ی محلول جامدα و فاز ثانوی هیζ کاملاً ناهمدوس م یباشد.