سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن ایزانلو – مرکز تحقیقات الاینده های محیطی دانشگاه علوم پزشکی قم
زینب یاوری – تحقیقات الاینده های محیطی دانشگاه علوم پزشکی قم
کاظم ندافی – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
سکینه شکوهیان – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

پیلهای سوخت میکروبی MFC به عنوان یک روش امیدبخش برای تولید الکتریسیته همزمان با تصفیه انواع ترکیبات الی فاضلاب با استفاده از باکتریهایی است که در شرایط بی هوازی انرژی شیمیایی مواد الی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند از انجا که باکتری های شکمبه نشخوارکنندگان در تجزیه سلولز تکامل یافته اند و توان کار در شرایط بی هوازی را دارند آنهادر این مطالعه به کار گرفته شدند که نتیجه خوبی از خود نشان دادند. پیل سوخت میکروبی دو محفظه ای با جریان پیوسته در زمان ۷۲۰h در دمای ±° ۴ )۲۰ درجه سانتی گراد راهبری شد فاضلاب سنتتیک برپایه گلوکز در بارگذاری الی و زمان ماند هیدرولیکی فاکتورهای اثر گذار درتولید توان الکتریکی و بازده حذف بار الی شناخته شدند. از این رو سیستم در میزان های بارگذاری الی ۶/۶۸ تا ۲۸/۶۴kgSCOD/m3.d و زمان های ماند هیدرولیکی ۱/۵ تا ۳/۵h متفاوت راهبری شد. بیشینه توان تولیدی در زمان های ماند بیش از ۱/۵h بدست امد .