سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور خلفه نیل ساز – کارشناس ارشد رشته بیولوژی ماهیان دریا، پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
فوزیه اسماعیلی – کارشناس رشته بیولوژی ، پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور ، اهواز،

چکیده:

در این مطالعه تخمینی از تولید اولیه و بیوماس فیتوبنتوزها (جلبکهای کفزی ) در تالاب شادگان در سال ۸۷-۸۶انجام شده است. میانگین تولید اولیه سالیانه تالاب شادگان در فیتو بنتوزه ا۴۸۶ gC/m-²/y-¹ بدست آمده و دامنه میانگین ماهانه کلروفیلa و تولید اولیه به ترتیب mg /m²۱۱/۶۵-۰/۵۴ و gC/m-²/day-¹ ۳/۴۵-۰/۱ می باشد. میانگین کلروفیل a در ایستگاههای گرگر، هور مالح و رگبه دارای مقدار بیشتری است و مقایسه آن بین ستون آب و رسوب نشان میدهد که عوامل موثر بر کلروفیل a در آب و رسوب تا حدی یکسان بوده و تولید فیتو بنتوزی حدود ۱/۱۷ برابر بیشتر از تولید در ستون آب است. تولید اولیه بنتیکی با پارامترهایی مانند کلروفیلa و بطور نسبی با مواد آلی رسوبات همبستگ مثبت معنی دار ولی با درجه حرارت و میزان سیلت رسوب و شفافیت هیچگونه همبستگی معنی داری وجود ندارد. تولید فیتو بنتوزها دارای تغییرات فصلی و دارای دوحداکثر است که اولین آن در مهرماه که مقدارش کم است و دومین حداکثر آن با فاصله زمانی بیشتر از اسفند تا ارد یبهشت ماه بوده و مقدارش بسیار زیاد است. در این تالاب اندازه رسوبات نقش مهمی در تولید فیتوبنتوزی ندارد و افزایش بیوماس فیتو بنتوزها نسبت به دهه گذشته می تواند ناشی از عواملی مانند تغییر در دبی رودخانه های ورودی باشد که اغلب توسط سدها کنترل می شوند