مقاله تولید چندرسانه ای آموزشی حساب آموز و اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی عملیات تفریق و تقسیم دانش آموزان دختر با ناتوانی یادگیری ریاضی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۲۵ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: تولید چندرسانه ای آموزشی حساب آموز و اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی عملیات تفریق و تقسیم دانش آموزان دختر با ناتوانی یادگیری ریاضی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیشرفت تحصیلی تفریق و تقسیم
مقاله چندرسانه ای آموزشی
مقاله حساب آموز
مقاله ناتوانی یادگیری ریاضی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمدعلی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی پور سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر تولید چندرسانه ای آموزشی حساب آموز و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی تفریق و تقسیم است. این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل ۳۰ دانش آموز دختر پایه سوم ابتدایی ناتوان در یادگیری ریاضی شهر اراک است که از طریق نمونه گیری تمام شمار انتخاب و در دو گروه آزمایش (n=15) و کنترلپ (n=15) به صورت تصادفی نشانده شدند. به مدت ۱۲ جلسه گروه آزمایش با چندرسانه ای حساب آموز و گروه کنترل با روش متداول آموزش دیدند. ابزار جمع آوری داده ها برای متغیر پیشرفت تحصیلی (تفریق، تقسیم) آزمون ایران کی مت بود. نتایج تحلیل کوواریانس(ANCOVA) نشان داد که استفاده از چندرسانه ای آموزشی حساب آموز در مقایسه با روش آموزش متداول در پیشرفت تحصیلی تفریق دانش آموزان دختر با ناتوانی یادگیری ریاضی موثر بوده است؛ اما در پیشرفت تحصیلی تقسیم تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشده است.