مقاله تولید هورمون رشد انسانی نوترکیب توسط سلول تخمدان هامستر چینی و بررسی فعالیت زیستی آن به روش سنجش گزارشگر ژنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۱ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: تولید هورمون رشد انسانی نوترکیب توسط سلول تخمدان هامستر چینی و بررسی فعالیت زیستی آن به روش سنجش گزارشگر ژنی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول تخمدان هامستر چینی
مقاله هورمون رشد انسانی نوترکیب
مقاله سنجش زیستی
مقاله سیستم گزارشگر ژن
مقاله الیزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: زرکش اصفهانی سیدحمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سلول های کشت شده پستانداران به خاطر توانایی شان در ایجاد ساختار صحیح پروتئین، تجمع و اصلاحات پس از ترجمه ای، سیستم مطلوبی برای تولید پروتئین های نوترکیب با کاربردهای کلینیکی هستند، بنابراین زمانی که یک پروتئین در سلول های پستانداران بیان شود در مقایسه با سایر میزبان ها از جمله باکتری ها، کیفیت و اثر بهتری، دارد. سیستم های گزارشگر ژنتیکی (Gene reporter systems) به عنوان ابزاری برای مطالعه تنظیم و بیان ژن ها در سلول های یوکاریوتی (Eukaryotic) می باشند. ژن های گزارشگر دارای کاربردهای ویژه ای هستند و اغلب به عنوان شاخصی برای فعالیت رونویسی در سلول ها به کار می روند.
روش کار: در این پژوهش تجربی ابتدا هورمون رشد انسانی نوترکیب (rhGH= recombinant human Growth Hormone) توسط یک کلون پایدار از سلول های CHO نوترکیب (recombinant Chinese Hamster Ovary) تولید و با روش هایی مانند الیزا (ELISA = Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) و وسترن بلات (Western blotting) تولید آن اثبات گردید. سپس فعالیت زیستی هر دو نوع rhGH یوکاریوت و نوع تجاری به روش سیستم گزارشگر ژنی (سیستم گزارشگرLHRE-TK-Luc ) بررسی و بایکدیگر مقایسه شدند. این سیستم شامل LHRE(Lactogenic Hormone Responsive Element)، پروموتور TK (Thymidine Kinase promoter) و ژن تحت کنترل آن، Luc کدکننده برای آنزیم فایرفلای لوسیفراز (Firefly luciferase) می باشد و امکان بررسی و اندازه گیری انتقال پیام ایجاد شده توسط GH در سلول های ترانسفورم شده با ژن GHR را فراهم می کند. برای این منظور از سلول های Human Embryonic Kidney 293 cells HEK293 ترانسفکت شده با گیرنده هورمون رشد استفاده شد و فرایند انتقال پیام درون سلولی القا شده توسط rhGH و در نتیجه بیان آنزیم لوسیفراز و به دنبال آن تولید نور توسط دستگاه لومینومتر اندازه گیری شد.
یافته ها: نتایج اولیه نشان دادند که میزبان نوترکیب (rCHO) به خوبی تولید کننده rhGH می باشد. از طرفی نتایج حاصل از سیستم بررسی فعالیت زیستی نشان دادند که rhGH یوکاریوت به خوبی فرایند سیگنالینگ درون سلولی را القا می کند و حتی در مقایسه با نوع تجاری موجود، نوع یوکاریوت دارای فعالیت زیستی بهتری می باشد.
نتیجه گیری: سلول های کشت شده پستانداران میزبان های بسیار مناسب و ایمنی برای تولید پروتئین های نوترکیب با کاربردهای کلینیکی می باشند. روش سیستم گزارشگر ژنی (Gene reporter assay) یک روش بسیار حساس، کارا، دقیق و ایمن برای بررسی فعالیت زیستی پروتئین های نوترکیب می باشد.