مقاله تولید علوفه و مصرف گونه Dactylis glomerata در سالهای مختلف و ماههای فصل چرا (مطالعه موردی: مراتع قره باغ استان آذربایجان غربی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۸۸ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: تولید علوفه و مصرف گونه Dactylis glomerata در سالهای مختلف و ماههای فصل چرا (مطالعه موردی: مراتع قره باغ استان آذربایجان غربی)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرتع
مقاله تولید
مقاله مصرف
مقاله Dactylis glomerata
مقاله ارومیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: سور انور
جناب آقای / سرکار خانم: بخشنده سوادرودباری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: جبارزارع افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هر یک از گونه های مرتعی در سالهای مختلف و ماههای فصل چرا تولید معینی دارد. دام چرنده نیز در هر مقطع از فصل چرا و سالهای مختلف مقدار علوفه معینی مصرف می کند. بدون شناخت خصوصیات تولیدی گیاهان و میزان مصرف علوفه یک مرتع در طول دوره چرا، برنامه ریزی و مدیریت مرتع و دام مقدور نمی باشد. به منظور بررسی تولید و میزان مصرف علوفه گونه Dactylis glomerata توسط دام، مطالعه حاضر به مدت چهار سال (۱۳۸۹-۱۳۸۶) در مراتع منطقه قره باغ ارومیه صورت گرفت. بدین منظور با شروع فصل چرا و ورود دام به مرتع، میزان علوفه باقیمانده گونه از چرای دام، تا زمان خروج دام از مرتع با فواصل یک ماهه برداشت شده و از تفاضل آن از تولید در داخل قطعه محصور، میزان مصرف از گونه تعیین شد. سرانجام به منظور تاثیر سالهای مورد مطالعه و ماههای برداشت بر تولید و مصرف این گونه، داده ها در قالب طرح کاملا تصادفی در سال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که از نظر تولید و مصرف بین سالهای مورد مطالعه اختلاف معنی داری وجود ندارد، اما بین ماههای مختلف به لحاظ آماری تفاوت معنی داری وجود دارد (P>0.01)، بطوریکه بیشترین تولید و مصرف در خرداد ماه صورت گرفته است، بطورکلی می توان میزان تولید در این گونه را در همه ماهها وابسته عوامل محیطی و میزان مصرف را وابسته به میزان تولید دانست.