مقاله تولید شاخص چرخندگی روزانه و اثر آن روی دما و بارش منطقه خراسان در دوره ۲۰۱۰-۱۹۴۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی) از صفحه ۲۱۵ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: تولید شاخص چرخندگی روزانه و اثر آن روی دما و بارش منطقه خراسان در دوره ۲۰۱۰-۱۹۴۸
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی ناوه/پشته
مقاله سامانه کم فشار/پرفشار
مقاله شاخص چرخندگی روزانه
مقاله خراسان
مقاله گردش جوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدیان حدیث
جناب آقای / سرکار خانم: پیشوایی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاخص چرخندگی بیان کننده میزان اثر سامانه چرخندی یا واچرخندی در یک منطقه است. اهداف این پژوهش، تولید شاخص های چرخندگی روزانه در استان خراسان متمرکز شده در مشهد با استفاده از نقشه های میانگین ارتفاع ژئوپتانسیل تراز ۵۰۰ و ۷۰۰ هکتوپاسکال، به تعداد ۲۳۰۱۱ در دوره ۲۰۱۰-۱۹۴۸، برآورد فراوانی سامانه های فشاری حسب تعداد روز حاکمیت در سال بر منطقه و پاسخ اقلیمی دما و بارش مشهد به شاخص چرخندگی می باشد. پنج نوع مختلف گردش جوی شامل منطقه واقع در حاشیه ناوه، خط ناوه، زین ارتفاعی یا الگوی ناشناخته، حاشیه پشته و خط پشته بر مبنای انحنای تراز ارتفاعی ژئوپتانسیل طبقه بندی گردید و در نتیجه سری زمانی شاخص چرخندگی روزانه ساخته شد؛ میانگین های فراوانی انواع گردش جوی در تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال به ترتیب برابر ۶۷، ۱۵، ۱۱۱، ۱۰۵ و ۶۶ روز در سال بودند. سامانه های کم فشار (حاشیه و خط ناوه) در ۲۳% و سامانه های پرفشار (حاشیه و خط پشته) در ۴۷% روزهای سال حاکم بر منطقه بودند. تخمین پوشش مکانی شاخص چرخندگی تا شعاع حدود ۳۰۰ کیلومتر از نقطه مرکزی و سطحی بالغ بر ۲۸۰ هزار کیلومترمربع می باشد. در نیمه گرم سال به طور مطلق سامانه پرفشار (الگوی پشته) حاکم است که نشان دهنده حاکمیت کمربند پرفشار جنب گرمسیری بر منطقه است. در نیمه سرد سال فراوانی الگوهای پشته، زین ارتفاعی و ناوه به ترتیب برابر ۴۷%، ۲۳% و ۲۰% بودند. میزان همبستگی شاخص چرخندگی و تغییرات دما و بارش در مشهد در مقیاس ماهانه (تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال) به ترتیب برابر -۰٫۸۱ و ۰٫۵۰ می باشد.