مقاله تولید سلولز توسط جدایه های باکتریایی بومی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دنیای میکروب ها از صفحه ۲۷۳ تا ۲۸۰ منتشر شده است.
نام: تولید سلولز توسط جدایه های باکتریایی بومی ایران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلولز
مقاله آکروموباکتر اسپانیوس
مقاله سودوموناس لوتئولا
مقاله سودوموناس دوری فلاوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری راحله
جناب آقای / سرکار خانم: آجودانی فر هاتف
جناب آقای / سرکار خانم: پورعلی پرستو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سلولز میکروبى که توسط برخى از سویه های استوباکتر و گلوکونوباکتر تولید مى شود از لحاظ ساختار مولکولى مشابه سلولز گیاهى است. این ویژگى سبب شده تا سلولز میکروبى به عنوان یک ماده خام مهم در تولیدات پزشکى و صنعتی به کار رود. این مطالعه با هدف جداسازى جنس های بومی باکتری های مولد سلولز و ارزیابی تولید آن انجام شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه ابتدا ۶۵ نمونه از سرکه های محلی، انواع آب میوه و میوه ها تهیه و بر روی محیط هسترین-شرام آگار کشت داده شدند. سپس جدایه هایی با بالاترین توانایی تولید سلولز انتخاب و با روش های بیوشیمیایی و PCR شناسایی گردیدند. پس از خالص سازی سلولز تولید شده، به منظور تایید سلولز از روش های هضم آنزیمی توسط آنزیم سلولاز و میکروسکوپ الکترونى نگاره استفاده شد.
یافته ها: از مجموع ۲۰ سویه با قابلیت تولید سلولز، ۵ سویه که دارای بیشترین میزان تولید بودند انتخاب شدند. پس از ارزیابی بیوشیمیایی و نیز تعیین توالی مشخص گردید که این سویه ها به گونه های آکروموباکتر اسپانیوس، سودوموناس لوتئولا، سودوموناس دوری فلاوا تعلق دارند. در این مطالعه وزن تر و خشک سلولز تولید شده توسط سویه های مورد مطالعه به ترتیب ۱۶٫۶ و ۰٫۱ گرم بود.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که تولید سلولز توسط سویه های بومی غیر از جنس استوباکتر و گلوکونوباکتر نیز قابل انجام است. به طوری که در این مطالعه برای اولین بار سویه های جدید بومی ایران از نظر تولید سلولز معرفی گردیدند. همچنین سلولز تولیدی توسط این سویه ها در مقایسه با سویه استاندارد دارای ویژگی مطلوب بود.