مقاله تولید تخته خرده چوب با استفاده از چسب اوره فرمالدهید اصلاح شده با تانن فرمالدهید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۲۶۶ تا ۲۷۶ منتشر شده است.
نام: تولید تخته خرده چوب با استفاده از چسب اوره فرمالدهید اصلاح شده با تانن فرمالدهید
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخته خرده چوب
مقاله چسب تانن- اوره فرمالدهید
مقاله زمان پرس
مقاله مدول گسیختگی
مقاله چسبندگی داخلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپهوند سیما
جناب آقای / سرکار خانم: ضیایی خسروشاهی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: طبرسا تقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق با استفاده از مخلوط تانن فرمالدهید و چسب اوره فرمالدهید تخته خرده چوب ساخته شده و ویژگی های آن مورد بررسی قرارگرفت. تخته های آزمایشی با توجه به عوامل متغیر شامل درصد جایگزینی تانن فرمالدهید در اوره فرمالدهید (سطوح صفر، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد) و زمان پرس (۱۲ و ۱۵ دقیقه) ساخته شده و خواص آنها اندازه گیری شد. داده های به دست آمده در قالب طرح فاکتوریل دو عامله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که جایگزین کردن ده درصد رزین اوره فرمالدهید با تانن در هر دو زمان پرس ۱۲ و ۱۵ دقیقه، مقدار واکشیدگی ضخامتی پس از ۲ و ۲۴ ساعت غوطه وری در آب کاهش و چسبندگی داخلی افزایش یافت. این تغییر بر مدول گسیختگی (MOR) و مدول الاستیسیته (MOE) اثر معنی داری نشان نداد. به طورکلی نتایج این بررسی نشان داد که جایگزینی در مقادیر کم تانن رزینUF  به عنوان چسب ساخت تخته خرده چوب مناسب می باشد. به طوری که خواص رطوبتی تخته های ساخته شده با نسبت جایگزینی ۹۰:۱۰ بسیار نزدیک به مقادیر مجاز این خواص برای مصارف بیرونی تخته خرده چوب بود.