مقاله تولید اگزوپلی ساکارید از لاکتوباسیل های جداشده از دو محصول لبنی ماست و پنیر سنتی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۳۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: تولید اگزوپلی ساکارید از لاکتوباسیل های جداشده از دو محصول لبنی ماست و پنیر سنتی ایران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اگزوپلی ساکارید
مقاله باکتری های اسید لاکتیک
مقاله محصولات لبنی سنتی ایران
مقاله پروبیوتیک
مقاله پری بیوتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاج آبادی ابراهیمی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخش مریم
جناب آقای / سرکار خانم: شریفیان انوشه
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی هدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اگزوپلی ساکاریدهای تولیدی توسط باکتری های اسید لاکتیک در بهبود خواص حسی و بافتی محصولات شیری تخمیری مثل ماست نقش مهمی ایفا می کنند. از سوی دیگر خواص پروبیوتیکی این باکتریها و ویژگیهای پری بیوتیکی بیوپلیمرهای تولیدی آنها سبب ارتقاء سلامت مصرف کننده می شوند. هدف این تحقیق، بررسی میزان تولید اگزوپلی ساکاریدهای باند شده و آزاد در ۱۶ جدایه لاکتوباسیل جدا شده از ماست و پنیر سنتی ایران است.
مواد و روش ها: به این منظور، ۱۶ سویه لاکتوباسیلوس جدا شده از محصولات لبنی سنتی ایران شامل ماست و پنیر در محیط MRS Agar کشت و در شرایط بی هوازی و دمای ۳۷ درجه سانتیگراد در مدت ۴۸-۲۴ ساعت گرمخانه گذاری شدند. پس از بررسی خصوصیات میکروسکوپی و ماکروسکوپی جدایه ها مانند قوام پرگنه ها در محیط کشت، تولید اگزوپلی ساکارید (به دو شکل باند شده و رها شده در محیط ) با روش فنل/ سولفوریک اندازه گیری شد. به منظور بررسی کمی تولید اگزوپلی ساکارید، نتایج به دست آمده با منحنی استاندارد گلوکز مقایسه و میزان تولید برحسب میلی گرم بر لیتر تعیین شد.
یافته ها: نتایج بدست آمده نشان می دهد که از ۱۶ سویه لاکتوباسیلوس مورد بررسی برای تولید اگزوپلی ساکارید (اعم از باند شده و رها شده در محیط)، ۹ سویه، اگزوپلی ساکارید باند شده تولید کردند که بیشینه تولید، ۳۶۴ میلی گرم بر لیتر و کمینه تولید، ۴ میلی گرم بر لیتر بوده است. همچنین، ۹ سویه از ۱۶ سویه مورد بررسی، اگزوپلی ساکارید رها شده در محیط تولید کردند که در مورد آنها، بیشینه تولید ۱۵۱۹٫۵۶ میلی گرم بر لیتر و کمینه تولید، ۸۷٫۲۵ میلی گرم بر لیتر بوده است.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که پتانسیل تولید ترکیبات اگزوپلی ساکارید توسط گونه های بومی ایران وجود دارد.