مقاله تولید آنتی بادی بر ضد IgG انسانی در خرگوش: مقایسه دو روش تزریق داخل ماهیچه ای و زیرجلدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در حکیم سید اسماعیل جرجانی از صفحه ۳۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: تولید آنتی بادی بر ضد IgG انسانی در خرگوش: مقایسه دو روش تزریق داخل ماهیچه ای و زیرجلدی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی هیومن IgG
مقاله تزریق IM
مقاله تزریق SC
مقاله ایمونودیفیوژن شعاعی یک طرفه (SRID)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبیب زاده عمران وحید
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارپور هادی
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: علمی مریم میترا
جناب آقای / سرکار خانم: نوری حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفی زاده امراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آنتی هیومن IgG آنتی بادی است که علیه IgG انسان در حیوانات آزمایشگاهی مختلف تولید می شود. در این تحقیق سعی شده است تا علاوه بر ساخت آنتی هیومن IgG، روش های مختلف تزریق آنتی ژن که منجر به تولید بهینه آنتی هیومن گلوبولین می شود مورد بررسی قرار گیرد.
روش بررسی: آنتی بادی توسط روش رسوب دهی با سدیم سولفات از سرم انسان جدا گردید و سپس توسط کروماتوگرافی تعویض یونی با ستون حاوی ژل DEAE Sepharose CL-6B تخلیص گردید. IgG تخلیص شده با ادجوانت کامل فروند مخلوط شد و به یک گروه سه تایی از خرگوش ها از طریق داخل ماهیچه ای (I.M.) تزریق گردید. گروه دیگری از خرگوش ها آنتی ژن را بصورت زیرجلدی (S.C.) دریافت کردند. بعد از تزریق اول، هر هفته آنتی ژن همراه ادجوانت ناقص فروند نیز به حیوانات تزریق شد. میزان آنتی ژن تزریقی ۱٫۲ میلی لیتر از IgG تخلیص شده با غلظت ۵۱۱ mg/ml بود. خونگیری از ورید خرگوش ها بعمل آمد و میزان آنتی هیومن گلوبولین تولید شده توسط روش SRID مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج حاصل از آزمایش SRID نشان داد که قطر هاله ایجاد شده توسط کمپلکس آنتی ژن – آنتی بادی در پلیت حاوی آنتی هیومن GgI که آنتی ژن آن به روش داخل ماهیچه ای به خرگوش ها تزریق شده بود نسبت به روش زیرجلدی بطور معنی داری (P<0.05) بیشتر می باشد. غلظت آنتی بادی بادی تولید شده بر ضد IgG در روش .I.M معادل ۸۳٫۴ میکروگرم بر میلی لیتر و در روش .C.S معادل ۷۲٫۲۸ میکروگرم بر میلی لیتر ارزیابی شد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که روش تزریق داخل ماهیچه ای IgG انسانی برای تولید آنتی بادی ضد آن نسبت به روش زیر جلدی بسیار موثرتر است.