سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آمنه هاشمی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده:

هدف نهایی طراحی پایدار درپیدا کردن راه حلهایی موثر و مفید کمی کیفی جسمی و روانشناختی بمنظور ساختمان سازی برای کاربران میب اشد امروزه توجه اصلی دست اندرکاران تهیه مسکن غالبا برمباحث و عوامل کمی وبه ویژه برعوامل اقتصادی و سوداگرانه متمرکز است یکی از اصلی ترین موضوعات توجه به ویژگیهای کیفی و خصوصیا بارزه های اسلامی است همانگونه که اصول حاکم برمفهوم خانواده برمعماری اثر می گذارد معماری نیز درقوام به اصول ارزشهای اسلامی مربوط به خانواده تاثیر اساسی دارد دراین مقاله سعی برتبیین عوامل ایجاد پایداری درمسکن از دیدگاه اسلام یدرجامعه اسلامی معاصر می باشد که از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده است درپایان نتایج حاصل ازاین پزوهش نشان داد که معماری پایداری با رویکرد توصیه های اسلامی منجر به ایجاد فضا و محیطی می شود که درعین حالی که ازاصول اسلامی نشات گرفته اند انسان را درمسلمان زیستن کمک می کند.