سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا کریمی دهکردی – دانشکده کامپیوتر – دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید پارسا – دانشکده کامپیوتر – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

استفاده مؤثر از الگوها در ایجاد نرمافزار به کاربرد جمعی آنها نیاز دارد . سیستم الگو با ارائه مجموعه منسجمی از الگوهای همکار این امر را امکانپذیر مینماید . استفاده سازگار از سیستم الگو و ایجاد ابزاری که کاربرد سیستم الگو را سهولت بخشد نیاز به توصیف صریح چگونگی بکارگیری الگوهای سیستم دارد . عمده توجه در توصیف و کاربرد
الگوها بر روی ساختار نهایی حاصل از بکارگیری الگوهای منفرد متمرکز شده است . سیستم الگو علاوه بر آن، با در نظر گرفتن انواع ارتباطهای بین الگویی، راهنماییهای گام به گامی برای ایجاد و ترکیب این ساختارها ارائه میکند . از آنجا که تا کنون سیستم الگو پیادهسازی نشده در این مقاله یک روش صریح برای توصیفالگوریتم پیادهسازی الگو در سیستم الگو ارائه شده است . این روش از مجموعهای از عملگرهای سازنده برای پیاده سازی ساختار الگو استفاده نموده، ارتباطهای بین ساختاری الگوها را مشخص کرده و برای پیادهسازی نمونهای از ساختار یک الگو در الگوی دیگر از پارامترها کمک گرفته است . روش ارائه شده زیربنایی برای پیادهسازی سیستم الگو است